Algemene voorwaarden

4 november 2019

A. Onderwerp van de voorwaarden

 1. Om deze voorwaarden leesbaar te houden, spreken we het volgende af:
  1. We, wij, ons, onze = beide partijen;
  2. Plinkr = Plinkr B.V., handelend onder de naam Plinkr, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74010581;
  3. Je, jij, jou, jouw = de organisatie of natuurlijke persoon die een applicatie van Plinkr gebruikt. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen:
   1. Beheerders: gebruikers die beschikken over een account met beheerfunctie waarbinnen gebruikersdashboards kunnen worden beheerd.
   2. Gebruikers: gebruikers die een account zonder beheerfunctie, maar met gebruikersdashboard hebben.
 2. Wanneer we in een artikel in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk benoemen dat het gaat om een beheerder of gebruiker, is het betreffende artikel van toepassing op beiden.
 3. Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle applicaties van Plinkr.
 4. Wanneer we andere of aanvullende voorwaarden met elkaar willen afspreken, dan zullen we deze opnemen in een aparte, door allebei de partijen ondertekende overeenkomst.
 5. De meeste mensen vinden algemene voorwaarden saai om te lezen. Toch moeten we er vanuit gaan, dat je deze algemene leveringsvoorwaarden hebt gelezen en dat je deze accepteert, als je Plinkr gaat gebruiken.
 6. Plinkr heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Plinkr zal jou per e-mail of via de website van Plinkr hierover informeren. Je hebt het recht om de overeenkomst met Plinkr op te zeggen indien je niet eens bent met de wijzigingen van de algemene voorwaarden, binnen 30 dagen nadat je geïnformeerd bent over de wijziging, maar alleen als de wijziging een wezenlijke verzwaring van jouw verplichtingen aan Plinkr betekent.

B. Algemeen

 1. We zullen allebei alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen nemen, om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist en verstandig gebruiken van je apparatuur en van de Plinkr applicatie. Hieronder vallen ook:
  1. het nemen van de juiste organisatorische maatregelen zoals het geheim houden van inloggegevens;
  2. het gebruiken van goede beveiliging zoals tijdige systeem updates, firewalls en antivirus software.
 3. Met apparatuur bedoelen we: alle apparatuur, zoals computers, laptops, tablets, smartphones met de hun bijbehorende besturingssystemen, waarmee je gebruik maakt van de Plinkr applicatie.
 4. Met de Plinkr applicatie bedoelen we: alle software en diensten met bijbehorende documentatie en hulpmaterialen, waarvoor Plinkr aan jou het gebruiksrecht heeft gegeven door middel van inloggegevens. Ook bedoelen we alle software en diensten die eigendom zijn van Plinkr en vrij beschikbaar zijn via apps of websites.
 5. Wanneer Plinkr je een licentieovereenkomst stuurt, hebben de prijzen en condities een geldigheid van 30 dagen, tenzij er natuurlijk iets anders in vermeld staat.
 6. Plinkr heeft het recht om je inloggegevens in te trekken, wanneer je je niet aan deze voorwaarden en/of een door beiden getekende overeenkomst houdt. Dat doet Plinkr echter niet zomaar. Voordat het zover komt, proberen we eerst in goed overleg tot een oplossing te komen. Daarom stelt Plinkr je eerst per post of e-mail op de hoogte waarom zij dat van plan is. Als we er onderling niet uit komen, heeft Plinkr echter het recht om je inloggegevens –en daarmee het gebruik van de applicatie- te blokkeren met ingang van het moment dat Plinkr je schriftelijk heeft aangekondigd met inachtneming van 1 kalendermaand tegen het einde van een kalendermaand.
 7. Als Plinkr zich niet aan deze voorwaarden en/of een door beiden getekende overeenkomst houdt, heb je natuurlijk net zo goed het recht de samenwerking te beëindigen. Ook hier spreken we echter af dat je Plinkr eerst per post of mail op de hoogte stelt, en een redelijke tijd geeft om de gemaakte afspraken alsnog na te komen. Opzegging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van een kalendermaand.

C. Aansprakelijkheid

 1. Je kunt Plinkr nooit aansprakelijk stellen voor schades die jij of anderen zoals je cliënten lijden door eigen schuld of nalatigheid. Dit artikel sluit de artikelen B.7, C.10, C.11 en C.15 niet uit.
 2. Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade zijn de onderstaande bepalingen van toepassing:
  1. Als je schade hebt geleden die komt door een fout of tekortkoming van Plinkr, is Plinkr alleen aansprakelijk voor directe schade, als deze wordt vergoed door verzekeringen die Plinkr hiervoor heeft afgesloten en/of tot het maximale bedrag dat door Plinkr aan jou is gefactureerd (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) en daadwerkelijk door jou is betaald en door Plinkr is ontvangen. Een reeks van gebeurtenissen geldt als hierbij één gebeurtenis;
  2. Om schade te kunnen verhalen op Plinkr, moet je Plinkr eerst schriftelijk in gebreke hebben gesteld. Ook heb je Plinkr eerst een redelijke termijn gegeven om alsnog de verplichtingen na te komen;
  3. Je kunt Plinkr niet aansprakelijkheid stellen voor indirecte schade of schade in verband met adviezen, instructies of onderzoeken die door Plinkr zijn verstrekt;
  4. Plinkr is niet aansprakelijk voor financieel nadeel als gevolg van doorlopende lasten of kosten, ook niet wanneer een herinneringsmail of -bericht onverhoopt niet verstuurd of ontvangen is;
  5. Plinkr is niet aansprakelijk voor verlies van inloggegevens, eventuele autorisatiesleutels en dergelijke, die door Plinkr aan jou zijn verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding hiervan en voor het voorkomen van onbevoegd gebruik door derden;
  6. Als er sprake is van een onrechtmatige daad van Plinkr, van Plinkr’s werknemers, of door Plinkr ingeschakelde derden waarvoor Plinkr verantwoordelijk kan worden gehouden, dan is Plinkr alleen aansprakelijk voor vergoeding van schade a) door dood of lichamelijk letsel en b) aan jouw eigendom, voor zover de schade is ontstaan door opzet of grove schuld.
 3. Ook in deze gevallen is de schadevergoeding maximaal de schade die wordt vergoed door de verzekeringen per schade toebrengende gebeurtenis en/of tot het maximale bedrag dat door Plinkr aan jou is gefactureerd (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) en daadwerkelijk door jou is betaald en door Plinkr is ontvangen. Ook hierbij geldt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis.
 4. Als je fouten in onze applicatie vindt, die aantoonbaar door medewerkers van Plinkr zijn veroorzaakt, zal Plinkr je binnen 1 week aangegeven hoe het probleem verholpen kan worden, bijvoorbeeld via een andere werkwijze. Plinkr doet er alles aan om de gevonden fouten binnen 2 maanden te herstellen.
 5. Je kunt Plinkr niet houden aan afspraken of verplichtingen, als voor Plinkr niet mogelijk is om deze na te komen vanwege een verandering buiten Plinkr’s invloed (overmacht).
 6. Als we er bij een geschil in onderling overleg niet uitkomen, zal dit geschil in eerste instantie door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van Plinkr worden beslecht. We kunnen echter gezamenlijk besluiten, dat een geschil zich beter leent voor beslechting door middel van arbitrage of bindend advies. Op dat moment zal een geschil worden onderworpen aan arbitrage volgens de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam of zal daarover een bindend advies worden gevraagd. Er is sprake van een geschil, als jij of Plinkr dit aan de andere partij meldt.
 7. Op alle voorwaarden en overeenkomsten tussen jou en Plinkr is het Nederlands recht van toepassing.
 8. Wanneer Plinkr of de applicatie van Plinkr om welke reden dan ook ophoudt te bestaan, zal je hier tijdig per post of e-mail van op de hoogte worden gesteld. Je kunt Plinkr niet verantwoordelijk houden voor schade die je lijdt omdat je de applicatie van Plinkr om deze reden niet meer kunt gebruiken.
 9. Je zult nooit het eigendom van de broncodes en/of overig intellectueel eigendom van de Plinkr applicatie verkrijgen.

D. Betalingswijze

 1. Alle bedragen die we afspreken voor het gebruik van Plinkr zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Vanzelfsprekend vermeldt Plinkr dit op facturen. Alle BTW en overige heffingen en belastingen die voortkomen uit het gebruik van Plinkr, zijn zoals gebruikelijk voor rekening van jou als afnemer.
 2. Alle verschuldigde bedragen zullen door Plinkr worden gefactureerd volgens vooraf gemaakte afspraken. Alle facturen zijn netto, Plinkr verwacht een betaling binnen veertien dagen in Euro’s, tenzij we schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
 3. Als je te laat betaalt, mag Plinkr een rente in rekening brengen van 2% per jaar. Deze rente mag Plinkr berekenen vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Plinkr mag geen rente op rente rekenen.
 4. Als Plinkr je vordering over moet dragen aan een derde partij omdat je niet betaalt, dan ben je incassokosten verschuldigd. Deze zijn gelijk aan de wettelijk omschreven maximale bedragen. Alle betalingen die jij doet (of die namens jou worden gedaan) brengt Plinkr eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en pas daarna op de hoofdsom. Alle betalingen vinden plaats zonder aftrek, korting of schuldvergelijk.
 5. Als je je kredietwaardigheid daartoe aanleiding geeft, kan Plinkr om extra zekerheid vragen, zoals vooruitbetaling van de afgesproken bedragen. Plinkr mag de dienstverlening tot die tijd opschorten.

E. Voorwaarden ten aanzien van het gebruiksrecht van de applicatie

 1. Plinkr geeft je door middel van een account en inloggegevens het gebruiksrecht op de applicatie. Dit rechjt is niet-exclusief, niet verpandbaar en niet overdraagbaar.
 2. We kunnen allebei het gebruikersrecht zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang helemaal of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen als aan de andere partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, als de onderneming van de andere partij definitief wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van herstructurering zoals fusie of (af)splitsing van ondernemingen. Plinkr is nooit verplicht om eerder ontvangen bedragen of schadevergoedingen te betalen vanwege de beëindiging van het gebruiksrecht.
 3. Het gebruiksrecht vervalt van rechtswege als je failliet gaat of wanneer het bedrijf of de instelling waar jouw gebruiksrecht van is afgeleid wordt opgeheven. Het gebruiksrecht kan na schriftelijke toestemming van Plinkr overgaan op een overnemende partij. Die moet dan wel deze voorwaarden en de licentieovereenkomst schriftelijk accepteren. Zowel jij als de overnemende partij is verplicht om Plinkr onmiddellijk op de hoogte te stellen van een voorgenomen overname van het gebruiksrecht.
 4. Je gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik van de applicatie voor jezelf en (als dit van toepassing is) voor jouw cliënten/de (eind)gebruikers.
 5. Wanneer je met meerdere personen binnen een organisatie gebruik wilt maken van de Plinkr applicatie, vraag je voor iedere beheerder een eigen account met eigen inloggegevens aan.

F. Voorwaarden ten aanzien van het functioneren van de applicatie

 1. Plinkr garandeert niet dat de applicatie altijd vrij is van fouten of dat de applicatie zonder enige onderbreking zal werken. Plinkr doet natuurlijk wel altijd haar uiterste best om alle onvolkomenheden zo snel mogelijk te verhelpen.
 2. Met onvolkomenheden worden alle fouten en gebreken bedoeld, die in de applicatie voorkomen. Ook bedoelen we alle afwijkingen die je ontdekt tijdens het gebruiken van de applicatie, in vergelijking met de eigenschappen/functies zoals Plinkr die in documentatie en hulpmiddelen omschrijft.
 3. Als je onvolkomenheden of fouten aan Plinkr meldt, zal Plinkr hier een onderzoek naar instellen. Als dan blijkt dat de oorzaak bij jou ligt, bijvoorbeeld in jouw apparatuur of computersysteem, dan zal Plinkr zich inspannen om je te helpen om het probleem op te lossen. Je kunt daar echter geen rechten aan ontlenen.
 4. Plinkr test de applicatie op verschillende gangbare apparaten, besturingssystemen en browsers. Je bent zelf verantwoordelijk dat jij de applicatie gebruikt op apparatuur die aan gangbare specificaties voldoet.

G. Voorwaarden ten aanzien van de overeenkomst

 1. Door de applicatie van Plinkr te gaan gebruiken ga je een overeenkomst met Plinkr aan. Deze overeenkomst begint op het moment dat je een wachtwoord aanmaakt voor de applicatie.
 2. Bij het instellen van een wachtwoord, ga je uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. De eerste 30 dagen na het aanmaken van een wachtwoord kun je als beheerder de beheerfunctie binnen Plinkr onbeperkt en kosteloos gebruiken. Dit noemen we de proefperiode. In overleg kunnen we de duur van deze proefperiode aanpassen.
 4. Na deze proefperiode heb je een licentie-overeenkomst nodig om de beheerfunctie van Plinkr te blijven gebruiken. Zonder deze overeenkomst heeft Plinkr het recht om de toegang tot de applicatie in te trekken of te beperken.
 5. Voor gebruikers geldt geen proefperiode. Gebruikers hebben ook geen aparte licentie-overeenkomst nodig om te applicatie te gebruiken. Voor gebruikers gelden deze algemene voorwaarden eveneens door uitdrukkelijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij het aanmaken van een wachtwoord.
 6. Plinkr vindt het belangrijk dat je zelf kunt beslissen over lopende overeenkomsten. De overeenkomst die je met Plinkr sluit, is dus opzegbaar met een opzegtermijn van één kalendermaand tegen het einde van een kalendermaand.
 7. Als gebruiker kun je je overeenkomst met Plinkr opzeggen door je account te beëindigen binnen de applicatie.
 8. Je licentieovereenkomst als beheerder kun je opzeggen door schriftelijk per post naar Plinkr of een e-mail bericht naar info@plinkr.nl te sturen.
 9. Plinkr hecht veel waarde aan je privacy. Daarom worden gegevens definitief verwijderd van haar server, wanneer je je account beëindigt.
 10. Wanneer je wilt stoppen met Plinkr, moet je zelf zorgen dat je je gegevens buiten de Plinkr applicatie opslaat voordat je de overeenkomst beëindigt.
 11. Voor de afgesproken betaaltermijn kies je tussen betaling per maand of per jaar. Je keuze vermelden we in de licentie-overeenkomst. Betaalde termijnen worden na opzegging niet gerestitueerd.
 12. Wanneer je een overeenkomst met Plinkr hebt, zal Plinkr zich altijd inspannen om je de volgende service te bieden zonder extra kosten:
  1. Plinkr brengt noodzakelijke wijzigingen, aanvullingen en updates aan in de applicatie, functionaliteiten en documentatie;
  2. Plinkr biedt begeleiding via e-mail, chat of telefoon bij problemen of hulpvragen die niet van structurele aard zijn.
 13. Plinkr is gerechtigd om de kosten voor het gebruiksrecht jaarlijks per 1 januari aan te passen volgens het loonindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

H. Voorwaarden ten aanzien van dienstverlening

De volgende bepalingen zijn van toepassing op de informatie en adviezen die Plinkr geeft in de applicatie zelf. Ook gelden deze voor advies of hulp die Plinkr je daarbuiten geeft bij het gebruik van de applicatie.

 1. Bemiddeling in specifieke producten of diensten gebeurt altijd op basis van execution only. Dat betekent dat Plinkr je informatie geeft over bijvoorbeeld eigenschappen, tarieven, aanbieders en gebruikersreviews. Deze informatie betrek je zelfstandig op jou of je cliënten om te komen tot een keuze.
 2. Plinkr beschikt niet over een AFM vergunning. Alle hulpmiddelen gericht op het bemiddelen in producten of diensten, die vallen onder de Wet Financieel Toezicht, worden door derde partijen aangeleverd en onderhouden. Plinkr werkt daarvoor samen met betrouwbare partijen, die beschikken over de juiste vergunning en die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 3. Plinkr zal de dienstverlening altijd met zorg uitvoeren, zowel in overeenstemming met deze voorwaarden als met eventuele afspraken en procedures die we onderling hebben afgesproken.
 4. De dienstverlening van Plinkr gebeurt altijd op basis van best effort. Dit betekent dat Plinkr haar uiterste best doet om haar diensten zo optimaal mogelijk te verlenen. Plinkr heeft echter geen resultaatverplichting, tenzij deze expliciet in een onderlinge overeenkomst wordt afgesproken.

I. Privacy

Plinkr hecht erg aan privacy. Daarom is het zelfs mogelijk om de dienstverlening van Plinkr anoniem te gebruiken. In onze privacy policy lees je terug hoe Plinkr omgaat met jouw privacy.

Je kunt deze voorwaarden hier als pdf bestand downloaden.